Regulamin

W PsychoCare przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z pracownikami ośrodka i respektują niniejszy regulamin.

• Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, psychoterapeuta poddaje swoją pracę także regularnym superwizjom.

• Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami. Pomoc psychologiczna osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/ opiekuna prawnego.

• W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: psychoterapeutę i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.

• Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy.

• Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący wspólnie z Pacjentem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.

• Sesja trwa 50 minut. Jeżeli Pacjent spóźnia się na sesję, to nie zostaje ona przedłużona.

Nie obslugujemy wiadomosci sms, odwolanie lub przelozenie wizyty mozliwe jest tylko poprzez bezposredni kontakt z terapeuta lub poprzez polaczenie telefoniczne pod numerem 736 00 90 90.

• Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem PsychoCare. Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za konsultację zaraz po jej zakończeniu. W przypadku sesji odbywającej się za pośrednictwem SKYPE – płatność powinna odbyć się przed konsultacją.

• Umówioną wcześniej konsultację lub sesję pacjent może odwołać nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 48 godzin  przed ustalonym terminem. Pacjent ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie.

• Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy) psychoterapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty lub na bezpłatną konsultację 20 min na terenie ośrodka

• Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania ochrony.

• Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

• W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

• Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej są wydawane na życzenie klientów, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości oraz w przypadku, gdy odbyły się przynajmniej trzy wizyty psychologiczne. W przypadku sporządzania opinii specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.

• Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt na [email protected]

Warunki świadczenia Usług psychologicznych i psychoterapeutycznych drogą elektroniczną

 • Warunki świadczenia Usług psychologicznych i psychoterapeutycznych drogą elektroniczną
  • Usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne mogą być na życzenie i zamówienie pacjenta świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Skype. Zamówienie takiej usługi za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie pod adresem cplwowska.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] oznacza zawarcie umowy świadczenia usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych w drodze elektronicznej.
  • Psychocare nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu pomocy psychologicznej lub brak możliwości dostępu do pomocy psychologicznej, z przyczyn niezależnych od Psychocare, w tym z przyczyn technicznych ujawnionych po stronie pacjenta.
  • Świadczenie usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych przez PsychoCare drogą elektroniczną w postaci udzielenia pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej za pośrednictwem Skype jest uwarunkowane spełnieniem przez pacjenta jako usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych w postaci:

  a) korzystania z komputera z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym oraz kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem a alternatywnie z telefonu lub tabletu wyposażonego w kamerę i mikrofon,

  b) posiadania szybkiego łącza internetowego – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),

  c) posiadania indywidualnego konta w aplikacji Skype.

  • PsychoCare nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.
  • Pacjentowi jako usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi i przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą, a Usługobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty. Pacjent nie może odstąpić od Umowy od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług.
  • Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi. Dla swej skuteczności formalnej reklamacja wraz z uzasadnieniem powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej [email protected] lub w formie pisemnej na adres: PsychoCare  ul. Mikołaja Kopernia 13/2, 00-359 Warszawa.
  • Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  • Płatności za świadczenie usług drogą elektroniczną należy dokonać w następujący sposób. Wejść w zakładkę płatności, która znajduje się w lewym górnym rogu strony. Następnie wpisać swoje Imię, Nazwisko, w razie wizyt w formie online swój Nick na skype, numer telefonu, adres email, imię i nazwisko terapeuty oraz wpisać cenę podaną przy zapisie.W przypadku skorzystania z płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24 .niezależnym administratorem danych osobowych w celu obsługi płatności staje się operator serwisu przelewy24

  Polityka prywatności dotycząca sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem https://psychocare.pl/polityka-prywatnosci/ Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt na [email protected]

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online